Preview

Морфологические ведомости

Расширенный поиск

ПРЕФРОНТАЛЬНАЯ КОРА МОЗГА МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

https://doi.org/10.20340/mv-mn.18(26).01.28-32

Полный текст:

Аннотация

Исследование проведено на сериях фронтальных тотальных парафиновых срезов толщиной 20 мкм, окрашенных крезиловым фиолетовым по методу Ниссля. Изучалась цитоархитектоника коры поля 10 префронтальной коры лобной области мозга мужчин (10 полушарий) и мозга женщин (10 полушарий) в старческом возрасте. В работе использованы современные морфометрические методы. В результате проведенного исследования были выявлены половые отличия возрастных изменений ведущих цитоархитектонических характеристик коры поля 10 лобной области мозга мужчин и женщин. Установлено, что толщина коры поля 10, толщина ассоциативного слоя III, площадь профильного поля нейронов этого слоя в старческом возрасте при сравнении с пожилым изменяется в большей степени у мужчин, чем у женщин.

Об авторах

И. Н. Боголепова
Научный центр неврологии Российской академии наук
Россия


Л. И. Малофеева
Научный центр неврологии Российской академии наук
Россия


П. А. Агапов
Научный центр неврологии Российской академии наук
Россия


И. Г. Малофеева
Научный центр неврологии Российской академии наук
Россия


Список литературы

1. Zakharov V.V., Yakhno N.N. Kognitivnye rasstroystva vpozhilom i starcheskom vozraste. Metodicheskoe posobie dlya vrachey.-Moskva, 2005.- 71s.

2. Luriya A.R. Osnovy neyropsikhologii.- M.: MGU, 1973.- 192 s.

3. Kononova V.P. Lobnaya oblast' vzroslogo cheloveka// Tr. in-ta mozga.- Vyp. III-IV. Pod red. S.A. Sarkisova i I.N. Filimonova. Izd. gosudarstvennogo instituta mozga.-Moskva, 1938.- S. 213-274.

4. Piradov M.A., Tanashyan M.M., Krotenkova M.V., Bryukhov V.V., Kremneva E.I., Konovalov R.N. Peredovye tekhnologii neyrovizualizatsii//Annaly nevrologii.-2015.- T. 9, № 4.- S. 11-18.

5. Coffey CE, Lucke JF, Saxton JA, Ratcliff G, Unitas LJ, Billig B, Bryan RN. Sex differences in brain aging: a quantitative magnetic resonance imaging study - Arch Neurol. 1998; 2:169-179.

6. Raz N, Torres IJ, Spenser WD, Acker JD. Pathoclysis in aging human cerebral cortex evidence from in vivo MRI morphometry.-Psychobiology. 1993;21:151-160.

7. Polunina A.G., Bryun E.A. Neyroanatomicheskie osobennosti golovnogo mozga u muzhchin i zhenshchin // Annaly klinicheskoy i eksperimental'noy nevrologii.- 2017.- T. 11, № 3.- S. 68-75.

8. Xu J, Kobayashi S, Yamaguchi S, Iijima K, Okada K, Yamashita K. Gender effects on age-related changes in brain structure -American journal of neuroradiology. 2000;21:112-118.

9. Cowell PE, Turetsky BI, Gur RC, Grossman RI, Shtasel DL, Gur RE. Sex differences in aging of the human frontal and temporal lobes - Journal of Neuroscience. 1994;14:4748-4755.

10. Raz N, Gunning FM, Head D, et al. Selective aging of the human cerebral cortex observed in vivo: differential vulnerability of the prefrontal gray matter.- Cereb Cortex. 1997;7:268-282.

11. Pavlov A.V., Savel'ev S.V. Gendernye osobennosti vozrastnoy involyutsii yader sostsevidnykh tel gipotalamusa cheloveka // Fundamental'nye issledovaniya.- 2013.- T. 5, № 1.- S. 120-123.

12. Sal'kov V.N., Khudoerkov R.M. Gendernye i vozrastnye otlichiya morfometricheskikh parametrov neyronov v chernom veshchestve golovnogo mozga cheloveka// Annaly klinicheskoy i eksperimental'noy nevrologii.- 2017.- T. 11, № 3.- S. 35-40.

13. Tsitoarkhitektonika kory bol'shogo mozga cheloveka/Pod red. S.A. Sarkisova.-M.: Medgiz, 1949.- 449 s.

14. Crivello F, Tzourio-Mazoyer N, Tzourio C, Mazoyer B. Longitudinal assessment of global and regional rate of grey matter atrophy in 1,172 healthy older adults: modulation by sex and age - PLoS One. 2014; 9(12) e114478. doi: 10.1371fournal.pone.0114478. eCollection 2014.

15. Bogolepova I.N., Amunts V. V., Orzhekhovskaya N.S., Malofeeva L.I. Morfologicheskie kriterii strukturnoy asimmetrii korkovykh i podkorkovykh obrazovaniy mozga cheloveka//Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S.S. Korsakova.- 1983.- T. 83, № 7.- S. 971975.

16. Bogolepova I.N., Malofeeva L.I. Individual'naya variabel'nost' tsitoarkhitektoniki perednego limbicheskogo polya 24 mozga cheloveka// Morfologiya.- 2007.- T. 132.- № 4.- S.16-20.

17. Bogolepova I.N., Malofeeva L.I. Mozg muzhchiny, mozg zhenshchiny: Monografiya.- M.: FGBU «NTsN» RAMN, 2014.- 300s.


Рецензия

Для цитирования:


Боголепова И.Н., Малофеева Л.И., Агапов П.А., Малофеева И.Г. ПРЕФРОНТАЛЬНАЯ КОРА МОЗГА МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ. Морфологические ведомости. 2018;26(1):28-32. https://doi.org/10.20340/mv-mn.18(26).01.28-32

For citation:


Bogolepova I.N., Malofeeva L.I., Agapov P.A., Malofeeva I.G. PREFRONTAL CORTEX OF THE BRAIN OF MEN AND WOMEN IN OLD AGE. Morphological newsletter. 2018;26(1):28-32. (In Russ.) https://doi.org/10.20340/mv-mn.18(26).01.28-32

Просмотров: 198


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1812-3171 (Print)
ISSN 2686-8741 (Online)