Preview

Морфологические ведомости

Расширенный поиск

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОСТНОГО МОЗГА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОПИСТОРХОЗЕ

https://doi.org/10.20340/mv-mn.18(26).01.55-57

Полный текст:

Аннотация

Отдельные исследования свидетельствуют о цитотоксических проявлениях описторхоза в морфологических изменениях форменных элементов периферической крови. Однако эти эффекты обладают видовой специфичностью. Проведено экспериментальное исследование клеток гемопоэтического и стромального компонентов красного костного мозга при описторхозе у кроликов через 4 месяца после заражения. Выявлено изменения только клеток миелоцитарного ростка гемопоэтического компонента. Установлено нарушение тинкториальных свойств структуры ядер эозинофильных и псевдоэозинофильных промиелоцитов с сохранением этого признака на стадии миелоцита, а также отсутствие и неравномерное распределение зернистости у эозинофильных и псевдоэозинофильных миелоцитов, метамиелоцитов, отставание естественных изменений тинкториальных свойств зернистости у эозинофильных созревающих форм. Лимфобласты с вакуолизированной цитоплазмой, ядром, без ядрышек и измененной окраской цитоплазмы. При оценке морфологии эритроцитарного ростка оксифильные нормоциты и ретикулоциты практически не встречались, что характеризует угнетение конечных этапов эритропоэза. Вариабельность мегакариоцитов сочеталась с голоядерными клетками, подтверждающими активную функциональность этих форм при описторхозе. Таким образом, при описторхозе в красном костном мозге была выявлена незрелость ядра у созревающих клеток, которая по стадиям созревания отстает в пределах 1-2 переходных форм, нарушение тинкториальных свойств зернистости у гранулоцитов псевдоэозинофильного ряда и цитоморфологии мегакариоцитов.

Об авторе

А. А. Сидельникова
Кемеровский государственный медицинский университет
Россия


Список литературы

1. Avgustinovich D.F., Orlovskaya I.A., Toporkova L.B., Vishnivetskaya G.B. i dr. Eksperimental'nyy opistorkhoz: issledovanie sostava formennykh elementov krovi, gemopoeza i startl-refleksa u laboratornykh zhivotnykh// Vavilovskiy zhurnal genetiki i selektsii.- 2016.-№ 20(2).- S. 155-164.

2. Kuzhel' D.K., Zorina V.V., Bekish V.Ya. Izmeneniya pokazateley shchelochnogo gel' elektroforeza somaticheskikh kletok khozyaina pri eksperimental'nom opistorkhoze // Rossiyskiy parazitologicheskiy zhurnal.- 2014.- № 3.- S. 52-58.

3. Sidel'nikova A.A., Nacheva L.V. Morfologicheskie izmeneniya perifericheskoy krovi v dinamicheskom nablyudenii pri ostrom opistorkhoze u eksperimental'nykh zhivotnykh// Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya.- 2016.- № 6; URL: http://www.science-education.ru/article/view?id=25514 (data obrashcheniya 14.11.2016).

4. Vorob'ev A.I. Rukovodstvo po gematologii. V 21. T.1/ Pod red. A.I. Vorob'eva.- M.: Meditsina,1985.- 448s.

5. Nevzorova N.V., Bryukhin G.V. Kharakteristika Shik-pozitivnogo materiala v kletkakh neytrofilotsitarogo pula kostnogo mozga u potomstva samok krys s eksperimental'nym porazheniem pecheni// Fundamental'nye issledovaniya.- 2012.- № 8-1. - S. 116-121; URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=30279 (data obrashcheniya: 17.02.2017).

6. Drozdov A.A., Drozdova M.V. Zabolevaniya krovi. Polnyy spravochnik.- M.: Eksmo, 2008.- 151 s.

7. Smirnova L.A., Semenikhin A.V., Kostko N.A. Trombotsitozy//Meditsinskie novosti.- 2005.- №9.- S. 36-39.

8. Zalyubovskaya O.I., Litvinova O.N., Kireev I.V., Zlenko V.V., Karabut L.V. Klinicheskaya laboratornaya diagnostika.- Kharkov: Izd-vo NFaU, 2008. 100s.


Рецензия

Для цитирования:


Сидельникова А.А. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОСТНОГО МОЗГА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОПИСТОРХОЗЕ. Морфологические ведомости. 2018;26(1):55-57. https://doi.org/10.20340/mv-mn.18(26).01.55-57

For citation:


Sidelnikova A.A. MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE BONE MARROW IN THE EXPERIMENTAL OPISTHORCHIASIS. Morphological newsletter. 2018;26(1):55-57. (In Russ.) https://doi.org/10.20340/mv-mn.18(26).01.55-57

Просмотров: 175


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1812-3171 (Print)
ISSN 2686-8741 (Online)