Preview

Морфологические ведомости

Расширенный поиск

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛЕТОК ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ РАЗНЫХ ВАРИАНТАХ ЛЕЧЕНИЯ ОПИСТОРХОЗА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

https://doi.org/10.20340/mv-mn.18(26).02.17-21

Полный текст:

Аннотация

Проведено морфологическое исследование форменных элементов периферической крови у экспериментальных животных (кролики) с индуцированным описторхозом при лечении Бильтрицидом, Экорсолом и Тройчаткой Премиум. При применении Экорсола и Тройчатки Премиум обнаружена токсическая зернистость цитоплазмы у палочкоядерных и сегментоядерных псевдоэозифилов. Сегментоядерные формы имели гиперсегментацию ядра. При применении Бильтрицида в крови не обнаружено палочкоядерных псевдоэозинофилов. Сегментоядерные псевдоэозинофилы имели либо выраженную токсическую зернистость, либо совсем не имели гранул, в цитоплазме находились единичные вакуоли или множественные тельца Князькова-Деле. Юные формы обнаружены при применении Тройчатки Премиум. Эозинофилы во всех случаях имели частичную базофилию гранул. В цитоплазме базофилов всех групп гранулы частично отсутствовали, но в большей степени, при лечении Экорсолом. Формы Тюрка в отличие от контроля были единичны. Формы Ридера в меньшем количестве обнаружены лишь при применении Экорсола. Тени Боткина-Гумпрехта-Клейна в значительном количестве обнаружены при применении Бильтрицида и в контроле. При исследовании эритроцитов во всех случаях наблюдения обнаружен пойкилоцитоз. При применении Бильтрицида выявлена анизохромия, базофильная пунктуация. Таким образом, выраженные изменения эритроцитов и лейкоцитов наблюдались при лечении описторхоза Бильтрицидом, по сравнению с другими препаратами и с контролем. В отличие от Бильтрицида, при лечении описторхоза Тройчаткой Премиум и Экорсолом визуально отмечено увеличение размеров кровяных пластинок. При морфометрии диаметр псевдоэозинофилов и эозинофилов у животных при всех вариантах лечения и в контроле соответствовал норме по данным литературы. Однако, без лечения диаметр псевдоэозинофилов и эозинофилов был больше, чем у клеток животных со всеми вариантами лечения. Достоверно отсутствовали различия в диаметре эозинофилов при лечении Тройчаткой и Бильтрицидом.

Об авторе

А. А. Сидельникова
Кемеровский государственный медицинский университет
Россия


Список литературы

1. Solov'eva O.G., Belyaeva M.I., Khadieva E.D., Kulikova S.V., Kravets N.V., Garchuk I.V., Sabirov А.KH., Bychkov V.G. Patogeneticheskie aspekty oslozhnennykh form superinvazionnogo opistorkhoza// Meditsinskaya parazitologiya i parazitarnye bolezni.- 2011.- № 3.- S. 21-25.

2. Karbysheva N.V., Kiushkina I.N., Tanashkin S.F. EHkorsol v lechenii opistorkhoza/ V kn.: Аktual'nye problemy infektologii i parazitologii: Mat. pervoj Mezhdunarod. yubilejnoj konf., posv. 110-let. so dnya otkrytiya prof. K.N. Vinogradovym sibirskoj dvuustki u cheloveka.- Tomsk: SibGMU, 2001.- S. 91.

3. Sidel'nikova А.А., Nacheva L.V. Morfologicheskij analiz formennykh ehlementov perifericheskoj krovi v otdalennye sroki razvitiya ostrogo opistorkhoza/ V kn.: Sovremennaya meditsina: Traditsii i innovatsii: I Mezhdunarod. nauchn.-prakt. konf.- Stavropol': Nauchno-izdatel'skij tsentr «Logos», 2016.- T. 2.- S. 62-66.

4. Enikeev D.А., Khisamov EH.N., Nurgaleeva E.А., Srubilin D.V., Idrisova L.T. Morfologicheskie izmeneniya v lejkotsitakh pri dejstvii ionola// Fundamental'nye issledovaniya.- 2015.- № 1-3.- S. 492-496.

5. Demidyuk D.I. Spravochnik po klinicheskim laboratornym issledovaniyam.- M.: Prakticheskaya Meditsina, 2016.- 1320s.

6. Kutikhin А.G. Mineralo-organicheskie nanochastitsy: priroda, biologicheskij smysl, mekhanizmy patogennosti// Fundamental'naya i klinicheskaya meditsina.- 2016.- T. 1.- № 1.- S. 78-84. Ne ukazan god izdaniya

7. Lyubin N.А., Konova L.B. Metodicheskie rekomendatsii k opredeleniyu i vyvedeniyu gemogrammy u sel'skokhozyajstvennykh i laboratornykh zhivotnykh pri patologiyakh.- Ul'yanovsk: UGSKHА, 2005.- 113s.

8. SHibitov S.K. Opistorkhoz plotoyadnykh zhivotnykh v usloviyakh Zapadnoj Sibiri: avtoref. na soisk. uchen. step. kand. vet. nauk.- GNU «Vserossijskij nauchno-issledovatel'skij institut gel'mintologii im. K.I. Skryabina».- M., 2013.- S. 24.

9. Kaewpitoon N., Kaewpitoon S., Pengsaa P., Sripa B. Opisthorchis viverrini: The carcinogenic human liver fluke// World Journal of Gastroenterology.- 2008.- Vol. 14.- No 5.- S. 666-674.


Рецензия

Для цитирования:


Сидельникова А.А. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛЕТОК ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ РАЗНЫХ ВАРИАНТАХ ЛЕЧЕНИЯ ОПИСТОРХОЗА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ. Морфологические ведомости. 2018;26(2):17-21. https://doi.org/10.20340/mv-mn.18(26).02.17-21

For citation:


Sidelnikova A.A. MORPHOLOGICAL CHANGES OF PERIPHERAL BLOOD CELLS AT DIFFERENT OPTIONS OF THE TREATMENT OF THE OPISTHORCHIASIS IN THE EXPERIMENT. Morphological newsletter. 2018;26(2):17-21. (In Russ.) https://doi.org/10.20340/mv-mn.18(26).02.17-21

Просмотров: 227


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1812-3171 (Print)
ISSN 2686-8741 (Online)