Preview

Морфологические ведомости

Расширенный поиск

АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОЛИ ЭКСТРАСИСТОЛИИ КАК ФАКТОРА РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА

https://doi.org/10.20340/mv-mn.18(26).04.11-14

Полный текст:

Об авторах

О. А. Германова
Самарский государственный медицинский университет
Россия


А. В. Германов
Самарский государственный медицинский университет
Россия


В. А. Германов
Самарский государственный медицинский университет
Россия


О. В. Терешина
Самарский государственный медицинский университет
Россия


М. В. Пискунов
Самарский государственный медицинский университет
Россия


Список литературы

1. Volodyukhin M.Yu. Blokada tserebral'nogo krovotoka pri vypolnenii trombektomii u patsientov s ostrym ishemicheskim insul'tom// Aspirantskiy vestnik Povolzh'ya.- 2016.- №1-2.- S. 172-175.

2. Germanov A.V., Germanova O.A., Borzenkova G.A. Gemodinamika i kinetika magistral'nykh arteriy kak faktor riska tromboembolicheskikh oslozhneniy pri fibrillyatsii predserdiy/ V kn.: Materialy VII Vserossiyskogo s"ezda aritmologov.- M. : «MEDI Ekspo», 2017.- S. 122.

3. Germanova O.A., Germanov A.V., Kryukov N.N., Borzenkova G.A. Funktsional'noe znachenie ekstrasistolii/ V kn.: Materialy VII Vserossiyskogo s"ezda aritmologov.- M. : «MEDI Ekspo», 2017.- S. 12.

4. Germanova O.A., Germanov A.V., Kryukov N.N., Germanova I.K., Borzenkova G.A. Funktsional'naya klassifikatsiya ekstrasistolii/ V kn.: Materialy VII Vserossiyskogo s"ezda aritmologov.- M. : «MEDI Ekspo», 2017.- S. 12-13.


Рецензия

Для цитирования:


Германова О.А., Германов А.В., Германов В.А., Терешина О.В., Пискунов М.В. АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОЛИ ЭКСТРАСИСТОЛИИ КАК ФАКТОРА РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА. Морфологические ведомости. 2018;26(4):11-14. https://doi.org/10.20340/mv-mn.18(26).04.11-14

For citation:


Germanova O.A., Germanov A.V., Germanov V.A., Tereshina O.V., Piskunov M.V. ТHE ANATOMO-FUNCTIONAL ANALYSIS OF THE ROLE OF THE EXTRASISTOLY AS A PREDICTOR OF THE DEVELOPMENT OF THE ATHEROSCLEROSIS. Morphological newsletter. 2018;26(4):11-14. (In Russ.) https://doi.org/10.20340/mv-mn.18(26).04.11-14

Просмотров: 260


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1812-3171 (Print)
ISSN 2686-8741 (Online)