Preview

Морфологические ведомости

Расширенный поиск

ВЛИЯНИЕ ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТУЧНЫХ И ПАРАФОЛЛИКУЛЯРНЫХ КЛЕТОК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРЫСЫ

https://doi.org/10.20340/mv-mn.18(26).04.29-31

Полный текст:

Аннотация

Известно, что парафолликулярные и тучные клетки принимают участие в поддержании гомеостаза щитовидной железы. Цель исследования - анализ влияния иммобилизационного стресса на морфофункциональное состояние парафолликулярных и тучных клеток щитовидной железы крысы. Работа выполнена на белых беспородных лабораторных крысах (самцах), которые были поделены на 2 группы: 1 группа - 10 интактных животных; 2 группа - 10 животных, подверженных иммобилизационному стрессу, путем их помещения в камеру Когана. Парафиновые срезы щитовидной железы окрашивались 0,1% раствором толуидинового синего и азотнокислым серебром по Гримелиусу в модификации Никонова. Морфофункциональное состояние тучных клеток и С-клеток оценивали путем определения их количества, субпопуляционного состава клеток по степени гранулярного насыщения и дегрануляции, с последующим вычислением индекса гранулярного насыщения и индекса дегрануляции. В результате моделирования иммобилизационного стресса получено изменение субпопуляционного состава как тучных, так и парафолликулярных клеток, увеличение индекса их гранулярного насыщения, а так же снижение индекса дегрануляции, что доказывает угнетение функциональной активности этих клеток щитовидной железы.

Об авторах

Л. Х. Мангушева
Южно-Уральский государственный медицинский университет
Россия


Г. В. Брюхин
Южно-Уральский государственный медицинский университет
Россия


Список литературы

1. Bagriy AV. Endokrinologiya.- M.: Eksmo, 2007.- 496s.

2. Vedyayev FP. Vorob'yeva TM. Modeli i mekhanizmy emotsional'nykh stressov.- Kiyev: Zdorov'ye, 1983.- 136s.

3. Shadlinskiy VB, Rustamova SM. Izmeneniya, nablyudayemyye v shchitovidnoy zheleze krys v eksperimente na fone gipokinezii. Zhurnal anatomii i gistopatologii. 2014;3(2):56-59.

4. Yushkov BG, Chereshnev VA, Klimin VG, Artashyan OS. Tuchnyye kletki. Fiziologiya i patofiziologiya.- M.: OAO Izdatel'stvo Meditsina, 2011.- 240s.

5. Yasenyavskaya AL. Izucheniye vliyaniya immobilizatsionnogo stressa i antioksidantov na gormonal'nuyu aktivnost' shchitovidnoy zhelezy belykh krys na raznykh etapakh ontogeneza. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im NI Lomonosova. 2010;2(2):689-693.

6. Solyannikova DR, Bryukhin GV. Kharakteristika populyatsii S-kletok shchitovidnoy zhelezy potomstva samok krys s khronicheskim eksperimental'nym porazheniyem pecheni razlichnogo geneza. Vestnik YUUrGU. 2009;39:105-108.

7. Roman I, Puicа C. Effects of Anakinetic Stress and Galium verum Extract on the Thyroid and Ovary Morphology in Wistar Rats. Bulletin UASVM, Veterinary Medicine. 2013;70(1):167-169.

8. Lindner DP, Poberiy IA, Rozkin MYa, Morfometricheskiy analiz populyatsii tuchnykh kletok. Arkh. patologii; 1980.42(6):60-64.


Рецензия

Для цитирования:


Мангушева Л.Х., Брюхин Г.В. ВЛИЯНИЕ ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТУЧНЫХ И ПАРАФОЛЛИКУЛЯРНЫХ КЛЕТОК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРЫСЫ. Морфологические ведомости. 2018;26(4):29-31. https://doi.org/10.20340/mv-mn.18(26).04.29-31

For citation:


Mangusheva L.K., Bryukhin G.V. THE INFLUENCE OF AN IMMOBILIZATION STRESS ON A STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CONDITION OF MAST AND PARAFOLLICULAR CELLS OF A THYROID GLAND OF A RAT. Morphological newsletter. 2018;26(4):29-31. (In Russ.) https://doi.org/10.20340/mv-mn.18(26).04.29-31

Просмотров: 221


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1812-3171 (Print)
ISSN 2686-8741 (Online)